RÅ 1994 not 563

Fråga om muntlig förhandling m.m. i kammarrätt i mål om medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet

Not 563. Överklagande av Bryan W. och Katarina J. ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet. - Kammarrätten i Jönköping (1994-08-17, Hessmark, Ramberg, Eriksson) avslog klagandenas överklagande av Nämndens för Barn, Utbildning och Kultur i Ronneby beslut den 15 juni 1994 att vägra medgivande för klagandenas son Kai W. att fullgöra skolplikten i hemmet. - Bryan W. och Katarina J. fullföljde sin talan. - De anförde att kammarrätten behandlat deras ärende felaktigt genom att inte hålla muntlig förhandling och genom att inte låta dem få del av Ronneby kommuns yttrande innan målet avgjordes. - Regeringsrätten (1994-10-13, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall i kammarrätt och länsrätt muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. I 18 § samma lag föreskrivs att part, innan målet avgöres, skall ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra stycket. - Bryan W. och Katarina J. har i sitt överklagande till kammarrätten begärt att muntlig förhandling skulle hållas i målet. Såvitt framgår av handlingarna i målet har kammarrätten inte prövat denna framställning. Vidare har Ronneby kommun, nämnden för Barn, Utbildning och Kultur, avgivit yttrande till kammarrätten över överklagandet. Detta yttrande har, såvitt handlingarna i målet ger vid handen, inte tillställts Bryan W. och Katarina J. för kännedom och yttrande, innan målet avgjordes. - Med hänsyn till dessa omständigheter bör kammarrättens dom upphävas och målet återförvisas till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och återförvisar målet till Kammarrätten i Jönköping för ny behandling. (fd II 1994-09-20, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST