RÅ 1994 not 58

Not 58. Ansökan av Göran T. och Ingrid T. om

Vidare

rättsprövning av beslut om tillstånd till täkt av matjord. - Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 4 juni 1992 att lämna Karl- Anders A. tillstånd jämlikt 18 § naturvårdslagen (1964:822) till täkt av matjord inom ett visst område av fastigheten Mo 1:51 i Degerfors kommun. Vidare beslutade länsstyrelsen samma dag att med stöd av 4 § lagen

(1979:425) om skötsel av jordbruksmark inte erinra sig mot en planerad nedläggning av cirka 1,5 ha åkermark på

fastigheten för skapande av mindre vattendamm. Efter överklagande av makarna Göran och Ingrid T. beslutade regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet 1992-07-08) att inte ta upp till prövning makarnas överklagande av länsstyrelsens beslut om täkttillstånd enligt

naturvårdslagen. - Makarna T. ansökte om rättsprövning och åberopade vad som sagts i ärendet hos regeringen. Makarna anförde bl.a. följande. Den fråga som framlades för

Regeringsrätten var huruvida sökandena såsom ägare till en grannfastighet ägde ställning som part/sakägare i ett ärende rörande tillstånd till täkt. Om ansökan om

täkttillstånd avsåg ett uttag av massor intill

fastighetsgränsen uppkom nästan alltid fråga om skredrisk inom grannfastigheten. Det framstod som orimligt att ej i sådant fall tillerkänna grannen rätt att påverka beslutet genom att överklaga. I förevarande fall hade länsstyrelsen i sina beslut rörande tillskapandet av "viltvatten" ställt ett antal villkor som uppenbarligen gick utanför sedvanliga naturvårdssynpunkter och i själva verket berörde tredje mans rätt. - Regeringsrätten (1994-02-04, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten, på talan av en part i ett förvaltningsärende som omfattas av lagen, pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna. Om Regeringsrätten därvid finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten enligt 5 § samma lag upphäva beslutet. I annat fall skall beslutet stå fast. - Av rättsfallet RÅ 1983 2:85 framgår att grannar saknar besvärsrätt i mål om täkttillstånd

enligt 18 § naturvårdslagen. Mot bakgrund härav finner Regeringsrätten inte visat att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit. Inte heller framgår det klart av omständigheterna att avgörandet på annat sätt strider mot någon rättsregel. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-01-12, G. Mattsson)

*REGI

*INST