RÅ 1994 not 582

Ansökan av Ebbe K. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade den 11 juli 1994 Ebbe K:s överklagande av en av kammarrätten den 6 juni 1994 meddelad dom

Not 582. Ansökan av Ebbe K. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping avvisade den 11 juli 1994 Ebbe K:s överklagande av en av kammarrätten den 6 juni 1994 meddelad dom. - Kammarrätten angav därvid bl.a. att Ebbe K. fått del av kammarrättens dom den 9 juni 1994 men att överklagandet kommit in först den 1 juli 1994 och således för sent. - Ebbe K. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. I andra hand ansökte han om återställande av försutten tid för att överklaga domen. Han anförde bl.a. att kuvertet som innehöll överklagandet sändes med lantbrevbäraren den 27 juni 1994 och att det därför borde ha nått kammarrätten före besvärstidens utgång. - Regeringsrätten (1994-10-24, Brink, Wadell, von Bahr): Regeringsrätten finner att Ebbe K:s överklagande av kammarrättens dom den 6 juni 1994 kommit in för sent till kammarrätten. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Ebbe K. har inte visat att sådana omständigheter föreligger som motiverar att den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom återställs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen. (fd III 1994-10-11, Falkenborn)

*REGI

*INST