RÅ 1994 not 585

Avvisande av för sent anförda besvär (tidpunkt för delgivning)

Not 585. Överklagande av Börje G. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg avvisade den 4 juli 1994 Börje G:s överklagande av kammarrättens beslut den 15 april 1994 i ett mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). Kammarrätten motiverade sitt avgörande med att Börje G:s överklagande kommit in för sent. - Börje G. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde i huvudsak följande. Han hade tyvärr skrivit fel datum, den 20 maj som är en fredag. Han var bortrest under den följande pingsthelgen. Rätt datum skall vara den 24 maj (avsändningsdag). - Regeringsrätten (1994-10-25, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen framgår att Börje G. undertecknat en påminnelse om delgivning av kammarrättens beslut den 15 april 1994. Av denna handling, som inkom till kammarrätten den 20 maj 1994, framgår att beslutet tagits emot den 20 maj 1994. Överklagandet inkom först den 15 juni 1994 och således för sent. På grund härav och vad i övrigt förekommit finner Regeringsrätten inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1994-10-20, Persson)

*REGI

*INST