RÅ 1994 not 59

Not 59. Ansökan av Lars-Göran J., Susanne J. och

Beata D-A. om rättsprövning av beslut om tillstånd till bergtäktverksamhet. - Sabema Material AB ansökte hos Länsstyrelsen i Östergötlands län om tillstånd enligt

miljöskyddslagen (1969:387) och naturvårdslagen (1964:822) till bergtäktverksamhet på fastigheten Brink 2:1 och Normstorp 4:1 i Linköpings kommun. Länsstyrelsen avslog ansökningarna i två beslut den 7 oktober 1991. Bolaget överklagade beslutet enligt miljöskyddslagen till

Koncessionsnämnden för miljöskydd och beslutet enligt naturvårdslagen till regeringen. Enligt beslut den 30 juni 1992 överlämnade koncessionsnämnden med eget yttrande ärendet till regeringen. Regeringen (Miljö- och

naturresursdepartementet) avslog överklagandena genom beslut den 28 januari 1993. - Lars-Göran J., Susanne J. och Beata D-A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1994-02-04, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa

förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende kan begäras endast av enskild som varit part i ärendet. - Sökandena äger den mark som

bergtäkten varit avsedd att bedrivas på. De har emellertid inte ansökt om tillstånd till bergtäkten och har inte heller i övrigt fört talan i ärendet. De har således inte varit parter i förvaltningsärendet hos regeringen och kan därför inte få sin ansökan om rättsprövning upptagen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd III 1994-01-12, G. Mattsson)

*REGI

*INST