RÅ 1994 not 592

Bifall (inkomsttaxering, handläggning av anståndsärende gav skattskyldig anledning anta att besvärsskrivelse kommit in till kammarrätten) / Inkomsttaxering, handläggning av anståndsärende gav skattskyldig anledning anta att besvärsskrivelse kommit in till kammarrätten (bifall)

Not 592. Ansökan av Lars-Erik B. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i taxeringsmål. - Länsrätten i Jönköpings län avslog genom dom den 26 mars 1990 Lars-Erik B:s överklagande avseende inkomsttaxeringen 1988. Domen delgavs honom den 9 april 1990. - Lars- Erik B. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Den 2 april 1990 skickade han ett överklagande till Länsrätten i Jönköpings län. Den 8 maj 1990 ansökte han om fortsatt anstånd med inbetalning av skatten. Lokala skattemyndigheten i Värnamo bad honom komplettera ärendet med en kopia av besvärsskrivelsen till Kammarrätten i Jönköping, vilket han gjorde den 28 maj 1990. Beslut om anstånd meddelades den 5 juni 1990. På beslutet fanns antecknat att en kopia skickats till kammarrätten. Skattemyndigheten hade vid senare kontakt med kammarrätten fått reda på att det inte fanns något mål hos kammarrätten. I detta fall måste det ha hänt något under postbefordran som han inte kände till och inte heller har kunnat råda över. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen framgår inte med säkerhet att Lars-Erik B. till länsrätten avsänt den till kammarrätten ställda besvärsskrivelse som i kopia inkommit till Lokala skattemyndigheten i Värnamo fögderi. Denna myndighets handläggning av anståndsärendet får emellertid anses ha givit Lars-Erik B. intrycket av att han överklagat till kammarrätten i föreskriven ordning. Han har därför saknat anledning att särskilt kontrollera att skrivelsen med överklagandet kommit fram till länsrätten. Mot bakgrund härav och med beaktande av övriga omständigheter i målet finner Regeringsrätten att den försuttna tiden skall återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Lars-Erik B. försuttna tiden för att överklaga Länsrättens i Jönköpings län dom den 26 mars 1990 i mål nr S 630-89. - Regeringsrätten förordnar att Lars-Erik B. skall äga rätt att överklaga länsrättens dom utan hinder av att han försuttit den föreskrivna tiden för överklagande. Överklagande skall ha kommit in till Länsrätten i Jönköpings län inom två månader från det att Lars-Erik B. fått del av detta beslut. (fd II 1994-10-04, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST