RÅ 1994 not 594

Kontraritet (kammarrätts beslut att avskriva mål efter återkallelse gick ej klaganden emot)

Not 594. Överklagande av Marjatta K. ang. avskrivning av mål. - Sedan Marjatta K. hos kammarrätten överklagat ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, återkallade hon överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-03, Widebäck, Rosenlund, Lindbäck) avskrev målet. - Hos Regeringsrätten yrkade Marjatta K. att hennes överklagande av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut skulle tas upp till prövning trots att hon tidigare återtagit överklagandet. - Regeringsrätten (1994-11-03, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens beslut att avskriva målet med anledning av Mariatta K:s återkallelse av överklagandet har inte gått henne emot. Hon har därför inte rätt att föra talan mot beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-10-04, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST