RÅ 1994 not 60

Not 60. Överklagande av Olof S. ang.

verkställighetsförbud i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-29, Sjödin, Mobacke, Moren) avslog ett yrkande av Olof S. om förbud mot verkställighet av ett beslut av

Kommunfullmäktige i Orsa. - Olof S. fullföljde sitt i kammarrätten framställda yrkande om verkställighetsförbud. - Regeringsrätten (1994-02-04, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten i Sundsvall har den 10 december 1993 meddelat dom i målet. Frågan om verkställighetsförbud beträffande kommunfullmäktiges beslut i avvaktan på kammarrättens avgörande har därmed förfallit. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avskriver målet om

verkställighetsförbud. (fd III 1994-01-12, G. Mattsson)

*REGI

*INST