RÅ 1994 not 601

Överklagande av Björn G. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 601. Överklagande av Björn G. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Björn G. begärde i en skrivelse till Riksskatteverket (RSV) en upplysning om hur mycket han under sin livstid tjänat samt erlagt i direkt och indirekt skatt. Han önskade vidare en redovisning av vilka "extrakostnader" han haft "i skattesammanhang, t.ex. förseningsavgifter, konkurskostnader m.m.". - Riksskatteverket (1994-06-01): Några allmänna handlingar som innehåller de av Björn G. begärda uppgifterna finns inte hos RSV. Hans begäran avslås därför. - I överklagande vidhöll Björn G. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-22, Grimby, Sundlöf, Willman): Av handlingarna i målet framgår att RSV i en skrivelse till Björn G. den 25 maj 1994 meddelat att hos verket finns endast uppgifter om hans inkomstskatter avseende 1991-1993 års taxeringar tillgängliga. Dessa uppgifter bifogades skrivelsen i form av terminalutskrifter. - I målet har i övrigt inte framkommit några omständigheter som visar att handlingar med de uppgifter som Björn G. begär att få ta del av och som inte utlämnats till honom finns hos RSV. Björn G:s överklagande kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Björn G. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-03, Brink, Palm, Wadell, Ragnemalm, Lavin) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-10-18, Eriksson)

*REGI

*INST