RÅ 1994 not 61

Fråga om anställds köp av aktier i företaget utgjorde skattepliktig förmån

Not 61. Överklagande av Sirpa E. ang. eftertaxering för 1984 för inkomst. - Taxeringsnämnden åsatte vid 1984 års taxering Sirpa E. taxeringar i enlighet med avgiven självdeklaration. Inkomst av tjänst upptogs till

beskattning med 101 349 kr. - I ansökan om eftertaxering yrkade länsskattemyndigheten att Sirpa E. skulle

eftertaxeras för taxeringsåret 1984 med 600 000 kr i förvärvskällan inkomst av tjänst, samt att underlaget för tilläggsbelopp som fastställts 1984 skulle höjas i

motsvarande mån. - Som grund för sitt yrkande anförde länsskattemyndigheten att Sirpa E. under året 1983 varit anställd i Svensk Teleindustri AB. Under 1983 hade Sirpa E. förvärvat 3 000 aktier i företaget till ett pris som

väsentligt understigit aktiernas marknadsvärde. Aktierna förvärvades till ett pris av 125 kr per aktie.

Marknadsvärdet för aktierna upgick vid denna tid till 325 kr per aktie. Mellanskillnaden, 200 kr per aktie, måste därför betraktas som en skatteplikig inkomst av tjänst för vilken Sirpa E. är skattskyldig enligt 32 §

kommunalskattelagen. - Sirpa E. bestred bifall till ansökan om eftertaxering. - Länsrätten i Stockholms län

(1990-06-29, Sturk): Länsrätten bifaller

länsskattemyndighetens ansökan och eftertaxerar Sirpa E. i förvärvskällan tjänst enligt följande: Tax.år 1984, statlig inkomstskatt 600 000 kr, kommunal inkomstskatt 600 000 kr. - Underlaget för tilläggsbelopp vid 1984 års taxering höjs härefter med 600 000 kr. - I besvär yrkade Sirpa E. att länsrättens dom skulle undanröjas. - Kammarrätten i

Stockholm (1992-02-24, Pernold, Tenne, Åberg) lämnade besvären utan bifall. - I överklagandet vidhöll Sirpa E. yrkandet att den påförda eftertaxeringen om 600 000 kr skulle undanröjas. - Riksskatteverket tillstyrkte med hänvisning till Regeringsrättens dom den 29 juni 1993 i mål nr 2424-1992 bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-02-04, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sirpa E. har eftertaxerats i inkomstslaget tjänst för 600 000 kr, vilket motsvarar skillnaden mellan hennes inköpspris och den första OTC-noteringen för de 3 000 aktier i Svensk Teleindustri AB (Stiab) som hon i sin egenskap av anställd i detta företag köpte år 1983. Målet gäller i vad mån köpet medfört en skattepliktig förmån för Sirpa E. och om grund för eftertaxering föreligger. - Regeringsrätten har i ett tidigare avgjort mål prövat frågan om en av Stiab anställd persons, Sören K., och dennes hustrus köp av aktier till ett lägre pris än den första noteringen på OTC-listan utgjort en skattepliktig förmån. Regeringsrätten fann därvid att någon skattepliktig förmån inte förelåg (dom den 29 juni 1993 i mål

nr 2424-1992). - Mot bakgrund av det anförda och då

omständigheterna i målen beträffande Sirpa E. och Sören K. är i väsentliga delar identiska, finner Regeringsrätten grund föreligga för att upphäva den Sirpa E. åsatta

eftertaxeringen för år 1984. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och upphäver den Sirpa E. åsatta eftertaxeringen. (fd III 1994-01-13, Hoffstedt). Samma dag avgjorde Regeringsrätten ytterligare två mål (nr 1984-1992 och 1985-1992) där förhållandena var identiska med förevarande mål och utgången densamma.

*REGI

*INST