RÅ 1994 not 618

Ansökan av Draginja P. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. arbetsskada

Not 618. Ansökan av Draginja P. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. arbetsskada. - Länsrätten i Jönköpings län beslöt i dom den 28 mars 1994 att avslå Draginja P:s överklagande av Jönköpings läns allmänna försäkringskassas beslut den 25 juni 1992 angående ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Sedan Draginja P. överklagat domen avvisade länsrätten genom beslut den 27 juni 1994 överklagandet såsom för sent inkommet. - I ansökningen anhöll Draginja P. om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Till stöd för sin talan anförde hon att hon sökt hjälp med överklagandet hos LO:s rättsskydd. Hon hade lämnat in handlingar till fackexpeditionen i Jönköping en vecka efter det att hon fått del av domen. Handlingarna hade sänts sedan till LO i Stockholm för handläggning. Den 13 juni 1994 hade hon fått besked om att hennes papper hade blandats ihop med någon annans och att inget överklagande hade lämnats in. - Regeringsrätten (1994-11-08, Brink, Wadell, Rundqvist): Vad Draginja P. anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom den 28 mars 1994. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-10-25, Holmstedt)

*REGI

*INST