RÅ 1994 not 628

Ansökan av Bert P. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. arbetsskadeersättning

Not 628. Ansökan av Bert P. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. arbetsskadeersättning. - Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa biföll genom beslut den 21 februari 1991 till viss del en ansökan av Bert P. om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring men avslog ansökningen i övrigt. Sedan Bert P. i skrivelse som inkom till försäkringskassan den 22 oktober 1991 överklagat beslutet, avvisade kassan genom beslut den 22 januari 1992 överklagandet såsom för sent inkommet. Redan den 18 september 1991 insände emellertid Bert P. till Regeringsrätten sin ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga försäkringskassans beslut den 21 februari 1991. - I ansökningen anförde Bert P. bl.a. följande. Försäkringskassans beslut hade expedierats till honom den 21 februari 1991. Han borde således ha tagit emot beslutet dagen eller dagarna därefter. Under tiden den 25 februari till den 28 augusti 1991 hade han emellertid varit psykiskt insufficient och ur stånd att överklaga beslutet. Han åberopade två intyg härom från underläkaren Leif Holmblad och överläkaren Margareta Hagnerud. - Regeringsrätten (1994-11-11, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Bert P., som den 22 januari 1991 hade lagts in på sjukhus, från den 25 februari och under återstoden av överklagandetiden på grund av sjukdom var ur stånd att överklaga försäkringskassans beslut den 21 februari 1991. Bert P. får därför anses ha haft giltig ursäkt för att han inte i tid överklagat beslutet. Med hänsyn till omständigheterna bör den försuttna tiden återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Bert P. försuttna tiden för att överklaga Skaraborgs allmänna försäkringskassas beslut den 21 februari 1991 och förordnar att Kammarrätten i Jönköping skall ta upp Bert P:s överklagande som om det kommit in i rätt tid. (fd I 1994-10-25, Liljeros)

*REGI

*INST