RÅ 1994 not 63

Ansökan av Erja G. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering 1989

Not 63. Ansökan av Erja G. om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering 1989. - Länsrätten i

Stockholms län meddelade den 6 juni 1991 dom i mål om Erja G:s inkomsttaxering 1989. - Erja G. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga

länsrättens dom. Till stöd för ansökningen åberopade hon att domen överklagades den 8 juni 1991 genom att ett brev då lades på brevlådan. Överklagandet hade emellertid inte kommit in till länsrätten, troligen beroende på att posten slarvat vid befordran. - Regeringsrätten (1994-02-07, M. Sjöberg, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Erja G. har inte visat att det föreligger omständighet som föranleder att den försuttna tiden bör återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-01, Holmström)

*REGI

*INST