RÅ 1994 not 644

Onyttiga besvär ang. inhibition i mål om återkallelse av körkort

Kammarrätten i Göteborg

Not 644. Överklagande av Lars-Gunnar A. ang. körkort. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade Lars-Gunnar A:s körkort genom dom den 18 mars 1994 och bestämde därvid spärrtiden till två månader. Lars- Gunnar A. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg och yrkade att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla. I det överklagade beslutet avslog kammarrätten yrkandet om verkställighetsförbud. - Lars-Gunnar A. yrkade att kammarrättens beslut skulle omprövas. - Regeringsrätten (1994-11-24, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har numera genom dom den 22 april 1994 slutligt avgjort målet. Frågan om förbud mot verkställighet av länsrättens dom har härigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1994-11-01, Noring)

*REGI

*INST