RÅ 1994 not 645

Extraordinära besvär (avslag men resning, inkomsttaxering)

Not 645. Besvär i särskild ordning av Lars Ö. ang. inkomsttaxering 1990 samt ansökan om resning. - Taxeringsnämnden påförde i avsaknad av deklaration Lars Ö. taxeringar efter skön för taxerade inkomster på 392 800 kr. - I besvär i särskild ordning yrkade Lars Ö. att bli taxerad enligt avlämnad deklaration med komplettering för inkomst från försäkringskassa. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1992-10-20, Hanson) avvisade besvären. - Lars Ö. överklagade länsrättens dom och yrkade att bli taxerad för 183 437 kr på grundval av den till länsrätten inlämnade deklarationen. Han anförde i huvudsak följande. Han hade fortfarande skulder efter en fastighetsförsäljning, vilka han efter bästa förmåga försökte att betala. Fastigheten såldes på auktion och det var Wermlandsbankens representant som skötte affären. Eftersom han själv inte hade hand om denna kunde han inte få uppgifter i tid för att upprätta deklaration. Han hade inte heller tillräcklig kunskap för att kunna deklarera realisationsvinst och hans ekonomiska situation tillät inte att han sökte hjälp med att upprätta deklarationen. - Kammarrätten i Göteborg (1993-11-15, Nilsson, Brydolf, Olsson): ej ändring. - Hos Regeringsrätten yrkade Lars Ö. att han skulle medges rätt till besvär i särskild ordning och inte beskattas för en realisationsvinst som taxeringsnämnden påfört honom avseende en fastighetsförsäljning. Han framhöll att den affären gick med förlust. - Regeringsrätten (1994-11-24, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att anledning saknas att meddela prövningstillstånd i målet. - Lars Ö:s överklagande får emellertid även uppfattas som en ansökan om resning. Med hänsyn till omständigheterna bör resning beviljas i ärendet om hans inkomsttaxering 1990. - Regeringsrätten finner - i överensstämmelse med vad skattemyndigheten tillstyrkt hos kammarrätten för den händelse sakprövning skulle ske där - att Lars Ö:s taxering 1990 kan bestämmas med ledning av den deklaration som han gett in till länsrätten, dock med den ändringen att tillägg skall göras med 10 230 kr under inkomst av tjänst för erhållen ersättning från försäkringskassan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om Lars Ö:s inkomsttaxering 1990. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer taxeringarna till följande belopp (här uteslutna. (fd I 1994-11-08, Belfrage)

*REGI

*INST