RÅ 1994 not 649

Avvisat (meddelande från försäkringskassan innefattade ej avgörande som kan bli föremål för rättsprövning) / Meddelande från försäkringskassan innefattade ej avgörande som kan bli föremål för rättsprövning (avvisat)

Not 649. Ansökan av Carl Johan S. om rättsprövning av meddelande från försäkringskassa. - Carl Johan B. ansökte om rättsprövning av ett den 6 juli 1994 dagtecknat meddelande som Malmöhus läns allmänna försäkringskassa tillsänt honom. Carl Johan S. yrkade vidare bl.a. att försäkringskassans "beslut att fortsätta kräva sökanden på ersättning för av kassan på sökandens vägnar utgivna bidragsförskott" tills vidare inte skulle verkställas. - Regeringsrätten (1994-11-25, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. - Meddelandet från Malmöhus läns allmänna försäkringskassa innefattar inte något sådant avgörande i förvaltningsärende som kan bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-11-01, G. Mattsson)

*REGI

*INST