RÅ 1994 not 651

Ansökan av Mats S. om återställande av försutten tid i mål om körkort

Not 651. Ansökan av Mats S. om återställande av försutten tid i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län beslutade den 18 augusti 1994 att återkalla Mats S:s körkort tills vidare. Återkallelsetiden bestämdes till tolv månader. Enligt anteckningar i länsrättens akt expedierades beslutet samma dag till bl.a. Mats S. Dagen därpå, dvs. den 19 augusti 1994, skickade länsrätten ett meddelande till Mats S. om att beslutet hade sänts till honom (förenklad delgivning, jfr 3 a § delgivningslagen). Beslutet överklagades inte. - Mats S. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens beslut. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. att han var bortrest i tjänsten fr.o.m. den 27 augusti 1994 t.o.m. den 9 september 1994 och att han under denna tid omöjligen kunde nås med post eller telefon. - Regeringsrätten (1994-11-25, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mats S. har inte visat att skäl föreligger att återställa försutten tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-11-09, Clementz)

*REGI