RÅ 1994 not 654

Framställning om lagprövning utan samband med anhängiggjort mål avvisades

Not 654. Framställning av Ossian K. om lagprövning. - I en till Regeringsrätten den 8 april 1992 inkommen skrivelse yrkade Ossian K. prövning av frågan om lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser (LTF) strider mot 2 kap. 10 § andra stycket och 18 §regeringsformen. - Till stöd för sin begäran om lagprövning anförde Ossian K. i huvudsak följande. 1986 års regeringsbeslut att införa LTF innebar att av hans hos Skandia Liv innestående pensionsmedel ett belopp om 17 325 kr hade konfiskerats. Av 2 kap. 18 § regeringsformen framgick med största tydlighet att beslutet om LTF inte hade stöd i grundlagen. LTF innebar även att skatt togs ut retroaktivt av vissa medborgare i strid mot grundlagen. - Regeringsrätten (1994-11-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Berglöf, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En domstol har enligt 11 kap. 14 § regeringsformen rätt att pröva om en lag strider mot grundlagen och om så är fallet underlåta att tillämpa den. Regeringsrätten har vidtagit sådan lagprövning efter ett överklagande av Livförsäkringsaktiebolaget Skandia i mål angående skatt enligt LTF. I dom den 10 februari 1992 (RÅ ref. 10) uttalade Regeringsrätten att LTF inte strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen och att det därför inte fanns något skäl att med stöd av 11 kap. 14 § regeringsformen underlåta att tillämpa LTF i beskattningsärendet. - Det är emellertid inte en uppgift för domstolen att rent generellt pröva riksdagens beslut i ett lagstiftningsärende. Regeringsrätten kan därför inte på begäran av Ossian K. företa någon lagprövning i detta sammanhang. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Ossian K:s talan. (fd I 1994-11-28, Hedin)

*REGI

*INST