RÅ 1994 not 655

Avdrag för koncernbidrag medgavs ej när dotterbolag under beskattningsåret bytt moderföretag och koncerntillhörighet / Inkomst av näringsverksamhet, avdrag för koncernbidrag medgavs ej när dotterbolag under beskattningsåret bytt moderföretag och koncerntillhörighet

Not 655. Överklagande av KEBO Lab AB och KEBO Care AB av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde KEBO Lab AB och KEBO Care AB bl.a. följande. Kongsbo Industrier AB innehade samtliga aktier i sökandebolagen redan vid ingången av 1992 och innehade dem oavbrutet till dess att Kongsbo försattes i konkurs i mars 1993. Svenska Handelsbanken, som innehade aktierna i Kongsbos dotterbolag som pant för fordran, övertog i samband med konkursen samtliga aktier i sökandebolagen liksom aktierna i ett antal andra bolag som ingick i Kongsbokoncernen och placerade dessa i ett sedan lång tid tillbaka helägt bolag, AB Handel och Industri, vilket bolag såsom moderbolag samordnade den verksamhet som bedrevs i dotterbolagen. Sökandebolagen hade således stått i ett till varandra oförändrat koncernförhållande. Det gemensamma moderbolaget hade dock p.g.a. konkursen kommit att ändras under 1993. En förutsättning för denna ansökan var att detta ägande skulle vara oförändrat under hela återstoden av 1993. - Sökandebolagen hemställde om förhandsbesked huruvida med hänsyn till de särskilda omständigheterna koncernbidrag kunde utväxlas mellan bolagen under beskattningsåret 1993 trots att koncernen på ovan beskrivet sätt fått nytt moderbolag. - Skatterättsnämnden (1994-05-05, Sandström, Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Nord, Rosen): Koncernbidrag kan inte lämnas med skattemässig verkan mellan sökandebolagen vid 1994 års taxering. - Motivering. Vid ingången av 1993 innehade Kongsbo Industrier AB samtliga aktier i sökandebolagen (sökandebolagens tidigare räkenskapsår utgick den 31 december 1992). Under 1993 övertog AB Handel och Industri aktierna i sökandebolagen sedan Kongsbo Industrier AB gått i konkurs. Sökandebolagen frågar om koncernbidrag kan lämnas med skattemässig verkan mellan dem trots att bolagen under 1993 bytt moderföretag. I sammanhanget åberopas Regeringsrättens ställningstagande i några tidigare rättsfall (jfr RÅ 1973 ref. 37 samt RÅ 1990 not. 102 och 103). - Avdrag enligt 2 § 3 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, får enligt ordalydelsen anses förutsätta att moderföretaget varit detsamma under hela beskattningsåret. I det aktuella fallet får sökandebolagen under beskattningsåret inte bara ett nytt moderföretag utan också en ny koncerntillhörighet. Den omständigheten talar enligt nämndens mening för att inte extendera den rättstillämpning som kommit till uttryck i tidigare rättsfall. Avdrag enligt 2 § 3 mom. första stycket SIL bör således inte medges. Annan grund för avdrag föreligger inte. - I överklagande till Regeringsrätten fullföljde KEBO Lab AB och KEBO Care AB sin talan. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-11-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten delar Skatterättsnämndens uppfattning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 1994-11-03, Hoffstedt)

*REGI

*INST