RÅ 1994 not 661

Kammarrätts beslut att enligt 9 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar överlämna mål till regeringen ej överklagbart (avvisat)

Not 661. Överklagande av Peter A. ang. rivningslov. - Göteborgs byggnadsnämnd biföll enligt beslut den 23 mars 1993 en ansökan om lov för rivning av den Segerstedtska villan på fastigheten Vasastaden 31:1 i kommunen. Sedan Peter A. överklagat byggnadsnämndens beslut avvisade Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län hans talan enligt beslut den 28 april 1993. Peter A. överklagade till Kammarrätten i Göteborg som enligt beslut den 7 juni 1993 med stöd av 9 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar med eget utlåtande överlämnade målet till regeringen för prövning. Besvärshänvisning till Regeringsrätten gavs i anslutning härtill. Regeringen (Miljö- och Naturresursdepartemetet) avslog enligt beslut den 15 juli 1993 Peter A:s överklagande. - Hos Regeringsrätten yrkade Peter A. i första hand att byggnadsnämndens beslut om rivningslov skulle upphävas. I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle återförvisa ärendet till byggnadsnämnden. Han begärde även att Regeringsrätten skulle pröva hans rätt att föra talan enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. - Regeringsrätten (1994-11-30, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagade beslutet innebär endast att kammarrätten, i enlighet med 9 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, med eget utlåtande överlämnat målet till prövning av regeringen. Mot ett sådant beslut får talan inte föras, se RÅ 1972 ref. 53. Överklagandet av kammarrättens beslut skall därför avvisas. - Peter A:s talan i övrigt kan inte prövas av Regeringsrätten och skall avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Peter A:s talan. (fd II 1994-11-01, Sundberg)

*REGI

*INST