RÅ 1994 not 665

Ansökan av Monsey C. om återställande av försutten tid i mål om körkort

Länsrätten

Not 665. Ansökan av Monsey C. om återställande av försutten tid i mål om körkort. - Länsrätten i Älvsborgs län prövade genom beslut den 16 februari 1994 giltigheten av Monsey C:s peruanska körkort i Sverige med anledning av misstanke om bl.a. trafiknykterhetsbrott den 4 december 1993. Länsrätten beslutade att körkortet tills vidare inte skulle gälla i Sverige i avvaktan på att målet slutligt avgjordes, dock att beslutet skulle gälla längst till och med 15 månader från det att han fått del av beslutet. Han överklagade beslutet. Länsrätten avvisade överklagandet såsom för sent inkommet genom beslut den 22 augusti 1994. Sedan Monsey C. även överklagat detta beslut avvisade länsrätten överklagandet såsom för sent inkommet. - Monsey C. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga beslutet den 16 februari 1994 och anförde därvid bl.a. följande. Hans psykiska tillstånd vid den aktuella tiden och lång tid därefter var mycket dåligt och han förmådde inte att överklaga beslutet i tid. Först i och med ett beslut om uppehållstillstånd, preliminärt i början av juni och definitivt i mitten av augusti 1994, blev han tillräckligt bra för att överklaga beslutet om körkortet. - Han hade vidare ingivit ett intyg avgivet av läkaren vid Röda korsets rehabiliteringscenter i Skövde Birger Gröndahl. - Regeringsrätten (1994-12-02, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utredningen i målet ger vid handen att Monsey C. på grund av sjukdom varit förhindrad att i rätt tid överklaga länsrättens beslut den 16 februari 1994. Med hänsyn härtill bör den försuttna tiden återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Monsey C. försuttna tiden för att överklaga Länsrättens i Älvsborgs län beslut den 16 februari 1994 i mål nr K 43-94 och förordnar att Kammarrätten i Göteborg skall ta upp Monsey C:s överklagande som om det kommit in i rätt tid. (fd I 1994-11-22, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST