RÅ 1994 not 666

Ansökan av Entreprenad AB Rolf Johansson om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering

Not 666. Ansökan av Entreprenad AB Rolf Johansson om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering. - Entreprenad AB Rolf Johansson lämnade inte någon självdeklaration avseende taxeringsåren 1984 och 1985 varför bolaget skönstaxerades. I juni 1987 anförde bolaget besvär över skönstaxeringarna hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län varvid bolaget ingav självdeklarationer för taxeringsåren 1984 och 1985. Länsrätten biföll besvären genom domar respektive den 27 januari 1988 och den 9 juni 1988 och undanröjde taxeringarna. Länsrätten erinrade i dessa domar om att uppkommet underskott inte kunde utnyttjas som förlustavdrag vid kommande års taxeringar eftersom bolaget inte fullgjort sin deklarationsskyldighet under vederbörligt taxeringsår. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid för att kunna utnyttja uppkomna underskott vid 1984 och 1985 års taxeringar såsom förlustavdrag och anförde därvid bl.a. följande. Bolagets ägare Rolf Johansson hade drabbats av flera allvarliga hjärtinfarkter samt hade till följd därav haft svåra psykiska besvär under aktuell tid, vilket styrks av ingivna läkarintyg. På grund av dennes sjukdom hade inte kompletta deklarationer för bolaget kunnat upprättas i tid. Förutsättningar förelåg därför för återställande av försutten tid, så att bolaget kunde utnyttja underskotten som förlustavdrag vid senare års taxeringar. - Regeringsrätten (1994-12-02, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den i 2 § andra stycket sista meningen lagen (1960:63) om förlustavdrag stadgade tiden inom vilken deklarationsskyldigheten för förluståret skal1 ha fullgjorts är inte en sådan frist som kan återställas enligt 11 kap. 11 § regeringsformen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-11-22, Schön-Engqvist)

*REGI