RÅ 1994 not 667

Avslag (extraordinära besvär, allmän fastighetstaxering) / Extraordinära besvär (avslag, allmän fastighetstaxering)

Not 667. Besvär i särskild ordning av Anna K. och Ragnar K. avseende allmän fastighetstaxering 1990. Vid 1990 års allmänna fastighetstaxering åsattes fastigheten Björnänge 3:29 i Åre kommun taxeringsvärdet 498 000 kr, varav markvärde 193 000 kr och byggnadsvärde 305 000 kr. Anna K. och Ragnar K. anförde besvär över beslutet med yrkande om nedsättning av värdet med hänsyn till att byggnaden inte var färdig och att riktvärdet för området var alltför högt till följd av markspekulation. Länsrätten i Jämtlands län lämnade i dom den 25 november 1991 besvären utan bifall. På besvär av Anna K. och Ragnar K. prövade Kammarrätten i Sundsvall fastighetstaxeringen och lämnade i dom den 29 oktober 1993 överklagandet utan bifall. De överklagade domen till Regeringsrätten, som den 7 mars 1994 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Regeringsrätten avslog i beslut den 10 juni 1994 en av Anna K. och Ragnar K. ingiven ansökan om resning i målet. - I besvär i särskild ordning yrkade Anna K. och Ragnar K. att taxeringsvärdet skulle sättas ned under 300 000 kr. De anförde till stöd för sin talan bl.a. att fastigheten var bebyggd med en enkel fritidsstuga som var beboelig först 1993 och därför skulle vara skattebefriad. Vidare ansåg de att gällande taxeringsvärden i Åre var för höga och inte hade någon grund i marknadsvärdena. - Regeringsrätten (1994-12-05, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ägare till fastighet kan anföra besvär i särskild ordning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelserna härom finns i 23 kap. 2 §. Såvitt i målet är av intresse, kan extraordinär besvärsrätt föreligga om fastighet på grund av att underlaget för taxering av fastigheten har varit felaktigt eller ofullständigt har åsatts väsentligt annorlunda taxering än som bort ske (punkten 7). Likaledes finns extraordinär besvärsrätt om eljest sådana omständigheter föreligger som bort föranleda väsentligt annorlunda taxering och särskilda skäl föreligger för prövning av besvären (punkten 8). - Av handlingarna framgår följande. I den av Ragnar K. till ledning för 1990 års allmänna fastighetstaxering avlämnade deklarationen har den förtryckta uppgiften om att byggnaden ej var under uppförande inte ändrats. Intill denna ruta har Ragnar K. såsom på byggnaden nedlagd kostnad angivit 325 000 kr och under kompletterande upplysningar anmärkt bl.a. "Ny stuga byggdes 1987-88". Härutöver har samtliga förekommande uppgifter om byggnadens standard besvarats av honom utan att det i något sammanhang angivits att byggnaden ännu inte skulle motsvara den lämnade beskrivningen. Först i överklagandet till länsrätten anmärkte Anna K. och Ragnar K., vid sidan av utförlig argumentering till stöd för att åsatta värden var för höga, att byggnaden inte ännu var färdig. Anmärkningen har sedan upprepats i de olika inlagorna från dem, dock utan att de angivit vad som den 1 januari 1990 hade utförts på byggnaden eller vad som då kvarstod att utföra. - Utredningen i målet ger sålunda inte vid handen att vad som i underlaget för taxering av fastigheten Björnänge 3:29 uppgivits om byggnaden varit felaktigt eller ofullständigt. Anna K. och Ragnar K. har därför inte visat att fastigheten på grund därav åsatts väsentligt annorlunda taxering än som bort ske eller att det eljest föreligger sådana omständigheter som bort föranleda väsentligt annorlunda taxering. Inte heller vad de i övrigt anfört om åsatta värden innefattar skäl för att pröva besvären i särskild ordning. Anna K:s och Ragnar K:s talan därom skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar inte upp Anna K:s och Ragnar K:s talan till prövning. (fd I 1994-11-16, Rundqvist)

*REGI

*INST