RÅ 1994 not 679

Överklagande av Lennart B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988

Not 679. Överklagande av Lennart B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988. - Taxeringsnämnden avvek vid 1988 års taxering från Lennart B:s deklaration genom att dels vägra avdrag med 199 200 kr avseende realisationsförlust vid avyttring av andelar i en utdelningsfond, dels inte ta upp utdelning på 180 000 kr från nämnda fond till beskattning, dels som inkomst av kapital ta upp 900 000 kr, motsvarande skillnaden mellan inlösenbeloppet och förvärvspriset för tre inte räntebärande reverser. - Lennart B. överklagade taxeringsnämndens beslut men Länsrätten i Kopparbergs län lämnade i dom den 4 december 1991 besvären utan bifall. - I besvär i särskild ordning yrkade Lennart B. att hans inkomst av kapital skulle sättas ned med 900 000, att avdrag skulle tillerkännas honom för realisationsförlust med 199 200 kr och att 180 000 kr skulle återföras till beskattning under inkomst av kapital. Till stöd för att besvärsrätt förelåg anförde Lennart B. bl a. Hans yrkanden innebar en väsentlig nedsättning av hans taxeringar. Han hade också åberopat ny argumentation till stöd för sina yrkanden. Vidare var det ursäktligt att besvären inte hade getts in i rätt tid eftersom han på grund av den svåra ekonomiska situation som rådde i tidningsbranschen hade haft en enormt pressande arbetssituation. - Skattemyndigheten motsatte sig att besvären togs upp till prövning i särskild ordning och bestred även bifall till besvären i sak. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-12-15, Ekman, Wennerström, Dahlin) fann inte sådana omständigheter föreligga som medförde rätt att föra talan i särskild ordning och avvisade därför besvären. - Lennart B. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm) fastställde kammarrättens beslut. (fd III 1994-11-02, Eriksson)

*REGI

*INST