RÅ 1994 not 681

Ansökan av Karl-Eric W. om rättsprövning av domar i körkortsmål

Not 681. Ansökan av Karl-Eric W. om rättsprövning av domar i körkortsmål. - Länsrätten i Älvsborgs län återkallade genom dom den 8 oktober 1991 Karl-Eric W:s körkort. Sedan Karl-Eric W. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 26 november 1991 hans överklagande. - Karl-Eric W. ansökte om rättsprövning av domstolarnas domar. Han begärde även muntlig förhandling. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att sådan prövning endast kan avse avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet. Länsrättens och kammarrättens domar kan således inte bli föremål för rättsprövning. Redan av denna anledning kan Karl-Erik W:s ansökan inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-11-03, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST