RÅ 1994 not 683

Ansökan av Nacka kommun om återställande av försutten tid för att ansöka om tillstånd till förköp

Not 683. Ansökan av Nacka kommun om återställande av försutten tid för att ansöka om tillstånd till förköp. - Nacka Värmdö Fastighets AB sålde genom köpekontrakt den 24 januari 1994 fastigheten Backeböl 1:7 i Nacka till Vaxkabinettet AB. Sedan köpet annullerats och Nacka kommun underrättats om detta, beslöt kommunen att utöva förköpsrätt beträffande fastigheten och anmälde detta till inskrivningsmyndigheten i Nacka domsaga. Säljaren bestred förköpsrätten hos inskrivningsmyndigheten den 18 maj 1994. Bestridandet antecknades i fastighetsboken samma dag. Inskrivningsmyndigheten underrättade kommunen den 19 maj 1994 per telefax om bestridandet. - Nacka kommun yrkade att Regeringsrätten skulle återställa försutten tid för att hos regeringen ansöka om tillstånd till förköpet. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I enlighet med bestämmelserna i 9 § förköpslagen (1967:868) skulle Nacka kommun inom en månad från den dag bestridandet antecknades i fastighetsboken eller senast den 18 juni 1994 ha sökt tillstånd till förköpet hos regeringen. Av handlingarna i målet framgår att så inte skett. - Den i målet aktuella tidsfristen kan inte återställas enligt 11 kap. 11 § regeringsformen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-11-15, Belfrage)

*REGI

*INST