RÅ 1994 not 685

Överklagande av My L. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga miljö- och byggnämnds beslut

Härvid

Not 685. Överklagande av My L. ang. avvisande av talan samt ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga miljö- och byggnämnds beslut. - Miljö- och byggnämnden i Sölvesborgs kommun behandlade den 14 oktober 1992 ett ärende som i nämndens protokoll betecknades Pukavik 1:93 tomt 1740, olovligen uppfört fritidshus. Härvid beslutade nämnden att inte bevilja bygglov, att påföra byggnadsavgift och att förelägga My L. att riva eller flytta bort byggnaden. My L. delgavs beslutet den 10 november 1992. Ett överklagande av beslutet kom in till nämnden den 12 januari 1993. Länsstyrelsen i Blekinge län avvisade överklagandet i beslut den 1 mars 1993 med motiveringen att det kommit in för sent. Kammarrätten i Jönköping lämnade i beslut den 9 december 1994 My L:s överklagande dit utan bifall. - I Regeringsrätten yrkade My L. att ärendet skulle återförvisas till länsstyrelsen. Hon uppgav bl.a. att den skrivelse som hon erhöll från Sölvesborgs kommun saknade besked om att överklagandet skulle ha skett inom tre veckor. - Regeringsrätten (1994-12-09, Björne, Dahlman, Werner, Lavin), som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd med anledning av My L:s överklagande, yttrade därefter:: Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten finner att My L:s talan även innefattar en ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga miljö- och byggnämndens beslut. Regeringsrätten gör med anledning härav följande bedömning. I miljö- och byggnämndens beslut finns angivet "Delges (besvärshänvisning)" följt av sökandens namn och adress. Denna skrivning kan knappast förstås annorlunda än att beslutet skall delges My L. och att en besvärshänvisning därvid skall bifogas. Om det, som My L. gör gällande hos Regeringsrätten, saknats en bilaga innehållande vad som skall iakttas vid ett överklagande, hade den nämnda uppgiften i beslutet bort föranleda My L. att begära en fullständig besvärshänvisning hos nämnden eller på annat sätt förvissa sig om när besvärstiden gick ut. Vad hon anfört visar således inte att hon till följd av utebliven besvärshänvisning varit förhindrad att överklaga nämndens beslut inom föreskriven tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (Regeringsrådet Berglöf var skiljaktig såvitt avsåg frågan om återställande av försutten tid och anförde följande: My L. har uppgett att miljö- och byggnämndens beslut inte åtföljts av någon besvärshänvisning. Det finns inte skäl att ifrågasätta denna uppgift. Enligt 8 kap. 27 § plan- och bygglagen (1987:10) skall sökanden omedelbart underrättas om innehållet i det beslut varigenom ett ärende om bygglov avgörs och om beslutet går sökanden emot underrättas om hur det överklagas. Nämndens beslut innehåller visserligen uppgiften "Delges (besvärshänvisning)" Efter ett mellanrum följer därefter på ny rad My L:s namn och adress. Vad som anges i beslutet beträffande fullföljd framstår emellertid alltför knapphändigt och svårtolkat. My L. får mot bakgrund härav anses haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga nämndens beslut. - Jag bifaller ansökningen om återställande av försutten tid och förklarar att Länsstyrelsen i Blekinge län skall ta upp My L:s besvär över miljö- och byggnämndens beslut till prövning utan hinder av att besvären kommit in efter besvärstidens utgång.). (fd II 1994-11-29, G. Mattsson)

*REGI

*INST