RÅ 1994 not 687

Ansökan av Torsten P. om rättsprövning av beslut ang. antagning av oavlönad docent

Not 687. Ansökan av Torsten P. om rättsprövning av beslut ang. antagning av oavlönad docent. - Överklagandenämnden för högskolan avslog den 14 januari 1993 Torsten P:s överklagande av ett beslut av vederbörande sektionsnämnd att inte anta honom som oavlönad docent vid Universitetet i Lund. - Torsten P. ansökte om rättsprövning av Överklagandenämndens beslut samt yrkade att detta och universitetets beslut skulle upphävas. Han hävdade att nämndens beslut stred mot regeringsformen och kränkte hans mänskliga rättighet att få en sak prövad innan beslut fattades. Han anförde bl.a. att nämnden åberopat ett sakkunnigutlåtande från 1991 vilket innebar att tre tvärvetenskapliga skrifter inte bedömts. - Regeringsrätten (1994-12-09, Brink, Palm, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Ett ärende angående antagning som oavlönad docent rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och omfattas följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-11-15, Holmstedt)

*REGI

*INST