RÅ 1994 not 81

Not 81. Ansökan av Holger J. och Maj-Lis V. om

återställande av försutten tid för att överklaga beslut om

bygglov. - Byggnadsnämnden i Torsby kommun meddelade den

21 februari 1990 bygglov för en hotell- och restaurangbyggnad på fastigheten N Värnäs 1:99. Holger J. och Maj-Lis V., som ägde två angränsande fastigheter, överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Värmlands län avslog den 29 juni 1992 överklagandet. I kammarrätten yrkade Holger J. och Maj-Lis V. att länsstyrelsens beslut skulle upphävas. - Kammarrätten i Göteborg (1993-03-08, Nordberg, Sjöbeck, Cedhagen): Klagandena har hos länsstyrelsen överklagat ett meddelat bygglov. Länsstyrelsen har prövat ärendet som förvaltningsbesvär. - I överklagandet till kammarrätten framförs emellertid argument som närmast tyder på att klagandena vill ha ärendet prövat i den för kommunalbesvär gällande ordningen. För att ärendet skall kunna prövas som kommunalbesvär skall överklagandet ha kommit in till kammarrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag då byggnadsnämndens justerade beslut anslagits på kommunens anslagstavla, vilket skedde den 27 februari 1990. Överklagandet har alltså kommit in för sent och kan

inte prövas som kommunalbesvär. - I bygglovsfrågan

instämmer kammarrätten i länsstyrelsens bedömning. - Kammarrätten avslår överklagandet avseende det meddelade

bygglovet. - Kammarrätten avvisar överklagandet i den del

det skall uppfattas som kommunalbesvär. - Holger J. och

Maj-Lis V. överklagade kammarrättens dom och anförde bl.a.

följande. De ansåg att det hade skett fel och försummelse

vid ärendets handläggning från början till slut. Den

försuttna tiden berodde på att deras företrädare vid

samrådsmötet var i god tro och inte fick veta och inte

förstod att han behövt vara aktiv. Målet borde därför tas

upp till prövning. - Regeringsrätten (1994-02-14, Björne, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Besvären får anses innefatta också

ett med anledning av kammarrättens avvisningsbeslut

framställt yrkande om återställande av försutten tid för

anförande av kommunalbesvär. De grundläggande beslut som

klagandenas talan riktat sig mot, nämligen kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan och byggnadsnämndens beslut att meddela bygglov, har emellertid inte kunnat överklagas genom kommunalbesvär. Yrkandet om återställande av försutten tid skall därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om återställande av försutten tid. (fd III 1994-01-27, Persson)

*REGI

*INST