RÅ 1994 not 87

Not 87. Ansökan av Hussein A. om resning eller

återställande av försutten tid i ärende ang. inplacering i

sjukpenningklass. - Göteborgs allmänna försäkringskassa

beslöt år 1978 att fastställa sjukpenninggrundande inkomst

för Hussein A. såsom för s.k. hemmamake fr.o.m. den 15 oktober 1978. I skrivelse, inkommen till försäkringskassan den 4 december 1990, yrkade Hussein A. inplacering i högre sjukpenningklass. Försäkringskassan beslöt den 6 maj 1991 vid omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess dåvarande lydelse att inte ändra beslutet från år 1978 (ärende S 74-1991). Vidare beslöt försäkringskassan att överlämna ärendet till Försäkringsrätten för Södra Sverige för prövning av Hussein A:s talan såsom besvär över försäkringskassans beslut år 1978. Försäkringsrätten avvisade enligt beslut den 25 september 1991 besvären, eftersom de inkommit först efter besvärstidens utgång. - Sedan Hussein A. överklagat försäkringsrättens beslut beslöt Försäkringsöverdomstolen den 11 augusti 1992 att inte meddela prövningstillstånd. - Hussein A. ansökte om resning i Försäkringsöverdomstolens mål alternativt återställande av försutten tid för att överklaga Göteborgs allmänna försäkringskassas beslut den 6 maj 1991 i

omprövningsärendet S 74-1991. Till stöd för sin talan

anförde han att han inte fick någon upplysning om hur

försäkringskassans beslut kunde överklagas. - Regeringsrätten (1994-02-15, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Hussein A. anfört utgör inte skäl för resning i målet hos Försäkringsöverdomstolen. - Beträffande ansökningen om

återställande av försutten tid framgår av utredningen i

målet att försäkringskassans beslut den 6 maj 1991 i

omprövningsärendet S 74-1991 inte innehöll besked om att

beslutet kunde överklagas och om vad Hussein A. hade att

iakttaga vid talan mot beslutet. På grund härav och med

hänsyn till vad i övrigt förekommit i målet får Hussein A.

anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i

rätt tid överklaga beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att

överklaga Göteborgs allmänna försäkringskassas beslut och

förordnar att Hussein A. har rätt att föra talan mot

beslutet hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län inom två

månader från den dag då han fått del av Regeringsrättens

avgörande. (fd III 1994-01-25, Holmstedt)

*REGI

*INST