RÅ 1994 not 88

Not 88. Ansökan av Karl Einar O. om återställande av

försutten tid. - Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting avslog i ett beslut daterat "1990-07-17" en ansökan av Karl Einar O. om bidrag från fondmedel för "ett terapeutiskt projekt." - Karl Einar O. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Till stöd för sin talan anförde han att nämndens beslut var poststämplat den 19 september 1990 och att nämnden genom att dröja till efter besvärstidens utgång med att skicka ut beslutet hade berövat honom möjligheten att legalt anföra besvär över beslutet. - Regeringsrätten (1994-02-15, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut är feldaterat. Beslutsdatum skall rätteligen vara den 17 september 1990 vilket var samma dag som beslutet expedierades till Karl Einar O. Vidare är upplyst att nämnden behandlat hans framställning som en ansökan om tilldelning av medel ur privata fonder vilka förvaltas av landstinget samt att, eftersom beslutet inte avsett tilldelning av landstingskommunala medel, justering av beslutet inte har tillkännagetts på landstingets anslagstavla. - Av dessa uppgifter framgår att den åtgärd som enligt kommunallagen kan medföra att klagotid börjar löpa inte har vidtagits. Uppgifterna pekar dessutom på att det beslut som Karl Einar O. vill överklaga har fattats av nämnden i dess egenskap av förvaltare av vissa privaträttsliga stiftelser (donationsfonder). Ett sådant beslut kan inte angripas genom överklagande enligt kommunallagen och inte heller genom förvaltningsbesvär. - På grund av det anförda skall ansökningen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-01-25, Holmstedt)

*REGI

*INST