RÅ 1994 not 9

Ansökan av Räkimporten Peter Arvidsson AB om återställande av försutten tid, alternativt resning, i mål ang. skattetillägg. - Länsrätten i Stockholms län beslöt i dom den 27 april 1989 att avslå bolagets yrkande att ett påfört skattetillägg skulle undanröjas. Bolaget delgavs länsrättens dom den 12 juni 1989. Länsrätten beslöt den 25 oktober 1991 att avvisa bolagets besvär över domen såsom för sent inkomna. Länsrätten beslöt också att överlämna målet till kammarrätten med anledning av bolagets yrkande om prövning i särskild ordning. Kammarrätten i Stockholm beslöt den 11 mars 1992 att inte ta upp bolagets talan till prövning

Not 9. Ansökan av Räkimporten Peter Arvidsson AB om återställande av försutten tid, alternativt resning, i mål ang. skattetillägg. - Länsrätten i Stockholms län beslöt i dom den 27 april 1989 att avslå bolagets yrkande att ett påfört skattetillägg skulle undanröjas. Bolaget delgavs länsrättens dom den 12 juni 1989. Länsrätten beslöt den 25 oktober 1991 att avvisa bolagets besvär över domen såsom för sent inkomna. Länsrätten beslöt också att överlämna målet till kammarrätten med anledning av bolagets yrkande om prövning i särskild ordning. Kammarrätten i Stockholm beslöt den 11 mars 1992 att inte ta upp bolagets talan till prövning. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid alternativt resning i det av länsrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen åberopades att bolaget måste anses ha haft laga förfall för den försuttna talefristen och att den rättstillämpning som låg till grund för länsrättens dom uppenbart stred mot lag eller författning. Vidare åberopades att skattemyndighetens handläggning av ett ärende rörande anstånd med inbetalning av skattetillägget hade gett bolaget uppfattningen att besvären inkommit i tid. - Regeringsrätten (1994-01-12, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte visat någon omständighet som utgör skäl för återställande av försutten tid eller resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-01-12, Nihlen)

*REGI

*INST