RÅ 1994 not 90

Not 90. Ansökan av Margareta E. om återställande av

försutten tid i ärende ang. tjänstetillsättning. - Statens

jordbruksverk

jordbruksverk beslutade den 9 augusti 1991 att förordna

Jörgen F. på en tjänst som distriktsveterinär (regionvikarie). Tjänstetillsättningsbeslutet anslogs på

Statens jordbruksverks anslagstavla den 12 augusti 1991.

Margareta E., som för egen del sökt den ifrågavarande

tjänsten, överklagade beslutet. Statens jordbruksverk fann

i beslut den 25 oktober 1991 att besvären, som kommit in

till verket den 18 september 1991, var för sent anförda.

Verket avvisade därför överklagandet. - Margareta E.

ansökte om återställande om försutten tid för att överklaga

Statens jordbruksverks beslut den 9 augusti 1991. Hon

anförde bl.a. följande. Beslutet hade inte delgivits henne

före besvärstidens utgång. När hon tidigare sökt tjänster

hade hon alltid fått skriftligt beslut som delgivits henne.

Därvid hade hon beretts tillfälle att överklaga beslutet

inom tre veckor. Även om beslut anslogs i Statens jordbruksverks lokaler och vid länsstyrelserna var bevakningen av detta praktiskt ogenomförbar för den som

måste sköta sin tjänst som distriktsveterinär. Tjänstgöringsplikten omfattade oftast dagar, kvällar, nätter och varannan helg. - Regeringsrätten (1994-02-15, Tottie, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Enligt 42 § anställningsförordningen (1965:601) räknas tiden för överklagande av ett beslut av förevarande slag från den dag då anslaget om beslutet sattes upp på den beslutande myndighetens anslagstavla. Vad Margareta E. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga Statens jordbruksverks beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-02, Liljeros)

*REGI

*INST