RÅ 1994 not 94

Not 94. Överklagande och ansökan om återställande av

försutten tid av Christer N. - Kammarrätten i Stockholm

avvisade genom beslut den 20 april 1993 Christer N:s

överklagande av ett av Vuxennämnden i Oxelösunds kommun den

29 december 1992 meddelat beslut om avtal för undervisning

i svenska för invandrare. Kammarrätten hänvisade därvid

till att överklagandet hade kommit in för sent. - Christer N. yrkade i Regeringsrätten att hans talan skulle tas upp till prövning i sak. Alternativt ansökte han om återställande av försutten tid för att överklaga vuxennämndens beslut. Han anförde bl.a. att han inte kände till att man kunde överklaga hos kammarrätten och att ingen upplyste honom om det förrän klagotiden hade gått ut. - Regeringsrätten (1994-02-16, M. Sjöberg, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd bör vägras i anledning av att Christer N. överklagat kammarrättens beslut. - I målet har inte visats att det föreligger någon omständighet som kan föranleda att den försuttna tiden skall återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten vägrar prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 1994-02-01, Sandbäck)

*REGI

*INST