RÅ 1995 not 10

Avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionär som uppburit retroaktiv folkpension

Not 10. Överklagande av May-Britt A. ang. inkomsttaxering 1990. I avsaknad av deklaration från May-Britt A. åsatte taxeringsnämnden henne taxeringar 1990 efter skön. Därvid upptogs hennes inkomst av tjänst, i enlighet med kontrolluppgift från Riksförsäkringsverket, till 70 502 kr. Avdrag för nedsatt skatteförmåga medgavs med 10 000 kr. - I överklagande yrkade May-Britt A. nedsättning av taxeringarna. -Länsrätten i Södermanlands län (1993-03-23, ordf. Svensson) avslog överklagandet. - May-Britt A. fullföljde sin talan men Kammarrätten i Stockholm (1993-09-24, Hallberg, Avellan-Hultman, Nyquist) ändrade inte länsrättens dom. - I Regeringsrätten vidhöll May-Britt A. yrkandet att taxeringarna skulle sättas ned. - Riksskatteverket tillstyrkte att avdrag för nedsatt skatteförmåga medgavs med ytterligare 20 100 kr. - Regeringsrätten (1995-01-19, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår följande. May-Britt A. beviljades enligt beslut den 6 oktober 1989 av Södermanlands läns allmänna försäkringskassa enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) folkpension i form av halv förtidspension för tid fr.o.m. november 1987. Pensionens månatliga belopp uppgick fr.o.m. november 1989 till 2 837 kr. För retroaktivtiden november 1987 - oktober 1989 uppgick det sammanlagda pensionsbeloppet till 64 828 kr. Sistnämnda belopp utbetalades enligt bestämmelserna i 17 kap. 1 § AFL till Socialförvaltningen i Nyköpings kommun med hänsyn till de försörjningsbidrag som utgetts till May-Britt A. för samma tid. Något avdrag för preliminär skatt gjordes inte. På grundval av kontrolluppgift från Riksförsäkringsverket om pension som uppburits under år 1989 skönstaxerade taxeringsnämnden May-Britt A. vid 1990 års inkomsttaxering för inkomst av tjänst om 70 502 kr. Från beloppet medgavs avdrag för nedsatt skatteförmåga med 10 000 kr. - Det förhållandet att May-Britt A. under år 1989 erhållit ersättning i form av pension som avser tidigare år bör, i överensstämmelse med Riksskatteverkets rekommendationer (RSV Dt 1989:13 punkt 5.2), särskilt beaktas vid bedömningen av hennes rätt till avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt 50 § 2 mom. fjärde stycket kommunalskattelagen (1928:370) och 9 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Därvid bör enligt rekommendationen i den taxerade inkomst som skall ligga till grund för avdraget inte räknas in pension som belöper på tidigare år än det aktuella beskattningsåret. I målet är utrett att av den sammanlagda pensionsinkomsten om 70 502 kr ett belopp om 36 458 kr belöper på beskattningsåren 1987 och 1988 och att 34 044 kr hänför sig till beskattningsåret 1989. Med utgångspunkt i sistnämnda belopp, motsvarande en taxerad inkomst om 34 000 kr, skall avdrag medges för nedsatt skatteförmåga med högsta belopp enligt tillämplig tabell i RSV Dt 1989:13, eller med 30 100 kr, och May-Britt A:s taxeringar nedsättas med hänsyn härtill. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av underinstansernas avgöranden bestämmer Regeringsrätten May-Britt A:s inkomsttaxeringar 1990 enligt följande (beloppen här uteslutna). (fd I 1995-01-12, Eriksson)

*REGI

*INST