RÅ 1995 not 11

Avvisat (sökanden ej part i ärende ang. tillstånd enligt 4 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m.) / Sökanden ej part i ärende ang. tillstånd enligt 4 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. (avvisat)

Not 11. Ansökan av Clary S. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser. - I beslut den 7 oktober 1993 lämnade regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) Projektstyrelsen för en ny flygplats i Karlstad tillstånd enligt 4 kap. nämnda lag att i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan anlägga en ny trafikflygplats vid Mellerudstorp i Karlstads kommun. - Clary S., Ture S. och Bengt H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (1995-01-19, Björne, Berglöf, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning endast kan begäras av en enskild part i ett förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet. - Det av regeringen avgjorda ärendet avser uteslutande en prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Vid en sådan prövning beaktas endast allmänna intressen. Sökandena har visserligen under handläggningen av regeringsärendet inkommit med synpunkter. Enbart denna omständighet gör dem emellertid inte till parter i ärendet. Ej heller på annan grund kan de anses ha varit parter. Till följd härav kan deras ansökning inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-11-30, Grip)

*REGI

*INST