RÅ 1995 not 242

Ersättning till ombud i mål om överflyttning av barn, i vilket mål rättshjälp ej beviljats ombudets huvudman

Not 242. Överklagande av Turid H. ang. ersättning till ombud i mål om överflyttning av barn. - Länsrätten i Skaraborgs län biföll i dom den 17 maj 1993 en ansökan från Edward A. om överflyttning av barn enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Sedan Edward A:s motpart överklagat domen till Kammarrätten i Jönköping, avslog kammarrätten i dom den 4 juni 1993 överklagandet. I domen ålades Edward A:s motpart att till honom utge ersättning för hans kostnader i målet med 11 420 kr. Turid H. var Edward A:s ombud i målet. Edward A. hade i kammarrätten yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med sammanlagt 27 800 kr, varav 9 100 kr avsåg arvode till Turid H., 500 kr kostnad för tolk samt 18 200 kr Turid H:s utlägg till advokaten Allan S. - Edward A. hade i målet ansökt om allmän rättshjälp. Hans ansökan därom avslogs emellertid av länsrätten och - efter överklagande - av kammarrätten. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 29 juni 1994 - efter att ha inhämtat yttrande från Domstolsverket - inte prövningstillstånd. - I målet i huvudsaken beslöt Regeringsrätten - sedan Edward A:s motpart fullföljt sin talan - den 22 juni 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - Turid H. yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle bevilja henne samt advokaten Allan S. i kammarrätten yrkad ersättning. -Regeringsrätten (1995-06-19, Wahlgren, Dahlman, Wadell, Sjöberg, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Turid H:s yrkande i förevarande mål har samband med Edward A:s överklagande till Regeringsrätten av kammarrättens beslut att inte bevilja honom allmän rättshjälp. Yrkandet får anses vara framställt under den förutsättningen att Regeringsrätten med ändring av kammarättens beslut beviljar Edward A. allmän rättshjälp. Med hänsyn härtill och till Regeringsrättens ovan angivna beslut den 29 juni 1994 finner Regeringsrätten att Turid H:s talan i förevarande mål inte bör föranleda någon Regeringsrättens ytterligare åtgärd. Målet skall därför avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1995-05-16, Clementz)

*REGI

*INST