RÅ 1995 not 248

Avvisande av fullföljd talan (förenklad delgivning)

Not 248. Överklagande av Sören H. ang. avvisande av talan. - Sedan Kammarrätten i Stockholm den 28 oktober 1994 meddelat dom i ett vid kammarrätten anhängigt mål överklagade Sören H. domen. -Kammarrätten i Stockholm (1994-12-22, Wennerholm, Lindbäck, Öjemark): Enligt lag och lämnad information om hur man överklagar skulle överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag klaganden fick del av det överklagade beslutet. Kammarrättens beslut har, med tillämpning av bestämmelserna i 3 a § och 19 § tredje stycketdelgivningslagen, delgivits Sören H. den 15 november 1994. Besvärshandlingen inkom den 9 december 1994, och således för sent. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Sören H. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. - Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han har tagit del av domen den 22 november 1994. Enligt bilaga till domen skulle överklagandet ha inkommit till kammarrätten inom tre veckor från den dag han fått del av beslutet, alltså den 14 december 1994. Överklagandet inlämnades personligen till kammarrätten den 9 december 1994 och hade därför inkommit i rätt tid. Förenklad delgivning medförde risk att klagande inte skulle nås av domslut i tid vilket hade inträffat i detta fall. Postgången var ibland mycket osäker inom villaområdet. - Regeringsrätten (1995-06-27, Wahlgren, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bestämmelser om s.k. förenklad delgivning finns i 3 a § delgivningslagen (1970:428). Under de förutsättningar som anges i paragrafen får delgivning med den som är part ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. I 19 § tredje stycket delgivningslagen sägs att delgivning skall anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. - Av handlingarna framgår inte annat än att kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Av anteckningar på kammarrättens dagboksblad framgår att rättens dom den 28 oktober 1994 sändes till Sören H. den 31 oktober 1994 samt att meddelande härom skickats till honom påföljande dag. Någon omständighet som gör det osannolikt att domen inom tvåveckorsperioden kommit fram till Sören H. under hans i målet uppgivna adress har inte visats föreligga. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall beslutet vid sådant förhållande anses ha delgetts Sören H. den 15 november 1994. Överklagandet av domen kom således in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1995-06-20, Liljeros)

*REGI

*INST