RÅ 1995 not 295

Hinder för varumärkesregistrering hade bortfallit genom att registrering av mothållet märke upphävts

Not 295. Överklagande av Ludwig Schokolade GmbH ang. varumärkesregistrering. -Patent- och registreringsverket (1992-06-23) biföll en ansökan av bolaget om registrering av ordmärket TRUMPF för chokladvaror m.m. - Sedan verkets beslut hade överklagats av Oy Karl Fazer AB undanröjde Patentbesvärsrätten (1993-06-29) beslutet på den grunden att det sökta märket ansågs förväxlingsbart med det registrerade varumärket 27 377 TRIUMF. - Hos Regeringsrätten yrkade Ludwig Schokolade GmbH att målet skulle visas åter till Patent- och registreringsverket. Bolaget anförde i huvudsak följande. Stockholms tingsrätt hade genom dom den 2 september 1994 hävt registreringen av varumärke nr 27 377. Domen hade vunnit laga kraft. Något hinder för registrering av bolagets varumärke förelåg därmed inte. - Oy Karl Fazer AB bereddes tillfälle att yttra sig men hördes inte av. - Regeringsrätten (1995-09-28, Brink, Dahlman, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det hinder för varumärkesregistrering som låg till grund för Patentbesvärsrättens dom har numera bortfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och överlämnar handlingarna i målet till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning. (fd I 1995-09-06, Lenberg Karlsson)

*REGI

*INST