RÅ 1995 not 333

Avvisat (beslut med bemyndigande att sälja staten tillhörig mark innefattade ej myndighetsutövning) / Beslut med bemyndigande att sälja staten tillhörig mark innefattade ej myndighetsutövning (avvisat)

Not 333. Ansökan av Gabna sameby om rättsprövning av beslut med bemyndigande att sälja staten tillhörig mark. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1994-04-07) lämnade med stöd av 1 § rennäringsförordningen (1993:384) tillstånd till försäljning till Kiruna kommun av del av en staten tillhörig fastighet ovanför odlingsgränsen i kommunen samt uppdrog åt Assi Domän AB att genomföra försäljningen. - Gabna sameby ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1995-11-10, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som en förutsättning för rättsprövning att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - I förevarande fall är det fråga om bemyndigande att försälja staten tillhörig mark med stöd av 1 § rennäringsförordningen (1993:384). Beslutet kan inte anses innefatta myndighetsutövning mot enskild. Lagen om rättsprövning är därför inte tillämplig på regeringens beslut. Ansökningen skall därmed avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1995-10-18, Kovacs)

*REGI

*INST