RÅ 1995 not 351

Länsrätts avvisningsbeslut undanröjt när försening av överklagande berott på innehållet i felaktig fullföljdshänvisning

Not 351. Överklagande av Ängelholms kommun ang. avvisande av talan. -Länsrätten i Kristianstads län (1994-12-01, ordf. Nordenstam) avvisade kommunens överklagande av en dom av länsrätten angående bostadsanpassningsbidrag. - I överklagande yrkade kommunen att dess talan skulle tas upp till prövning i sak. Kommunen uppgav följande: I länsrättens dom angavs att överklagande skulle göras enligt bilaga Dv 3103. Medsänt fanns en bilaga "Dv 3104b" i vilken överklagandetiden angavs till två månader från dagen för domen. Domen hade kommit kommunen tillhanda den 21 oktober 1994. Kommunen hade inte observerat skillnaden i bilagornas litterering utan utgått ifrån att texten i den medskickade bilagan var korrekt. - Kammarrätten i Göteborg (1995-02-07, Wileke, Ahlquist, Fornbäck): Enligt 7 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen skall besvärshandling inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten som har meddelat det beslut som överklagas har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Länsrätten har i sin dom den 20 oktober 1994 angett "HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3103)". Sistnämnda beteckning syftar på formulär utgivet av Domstolsverket vari överklagandetiden anges till tre veckor. Vad Ängelholms kommun anför i målet utgör enligt kammarrätten ej tillräckliga skäl för att anse att ifrågavarande försening av överklagandet berott på felaktig underrättelse av länsrätten beträffande överklagandetiden. Länsrättens beslut får därför anses rätteligen grundat. - Kammarrätten fastställer länsrättens avvisningsbeslut. - Kommunen fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1995-11-17, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall en besvärshandling som kommit in för sent inte avvisas, om förseningen beror på att den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. - Länsrätten har i sin dom den 20 oktober 1994 angett "HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3103)". Sistnämnda beteckning syftar på ett formulär utgivet av Domstolsverket vari överklagandetiden anges till tre veckor. Av utredningen får emellertid anses framgå att genom ett förbiseende i stället formuläret Dv 3104 b hade fogats till det domsexemplar som länsrätten tillställde kommunen. I sistnämnda formulär anges överklagandetiden till två månader. - Att kommunen inte överklagat länsrättens dom inom den lagenliga treveckorsperioden får med hänsyn till vad kommunen anfört i målet anses ha berott på innehållet i den felaktiga fullföljdshänvisning som kommunen erhållit som en del av länsrättens dom. Enligt föreskriften i 7 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen skall kommunens överklagande av länsrättens dom vid sådant förhållande inte avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver länsrättens och kammarrättens beslut och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för prövning av kommunens överklagande av Länsrättens i Kristianstads län dom den 20 oktober 1994 i mål nr Ö 629-94. (fd II 1995-10-18, Ekroth)

*REGI

*INST