RÅ 1995 not 353

Beslut av rent förberedande art? (ärende om återställande av försutten tid) / Beslut av kommunala nämnder av rent förberedande art ej överklagbart (avvisat) / Avvisat (beslut av kommunala nämnder av rent förberedande art ej överklagbart)

Not 353. Ansökan av Birger H. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut om renhållningsordning, m.m. - Gatunämnden i Vallentuna kommun beslutade dels enligt protokoll den 13 september 1994, § 88, att föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningsordning med avfallsplan att gälla från och med den 1 januari 1995, dels enligt protokoll den 18 oktober 1994, § 101, att inte vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av en skrivelse från Birger H. med begäran att föreslagen renhållningsordning skulle överarbetas och förnyad utställning ske. - Kommunstyrelsen i Vallentuna kommun beslutade enligt protokoll den 5 december 1994, § 187, om förnyad behandling i gatunämnden av avfallsplanen. - Tekniska nämnden i Vallentuna kommun beslutade enligt protokoll den 13 februari 1995, § 18, att godkänna ett förslag till renhållningsordning och att föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningsordningen. - I ansökningen yrkade Birger H. att tiden för att överklaga gatunämndens, kommunstyrelsens och tekniska nämndens förenämnda beslut skulle återställas. Han yrkade även att verkställighetsförbud utfärdades för besluten. -Regeringsrätten (1995-11-20, Wadell, Holstad, Baekkevold): De beslut som ansökningen omfattar får anses vara sådana beslut av rent förberedande art som avses i 10 kap. 2 § 2 kommunallagen (1991:900). Det innebär att besluten inte får överklagas. Regeringsrätten kan därför inte pröva Birger H:s yrkanden. - Regeringsrätten avvisar Birger H:s talan. (fd I 1995-10-25, Persson)

*REGI

*INST