RÅ 1995 not 355

Beslut om stadgeändring i kommunal fastighetsstiftelse avseende skyldighet att inhämta medgivande från kommunfullmäktige

Not 355. Överklagande av Åmåls kommun ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade den 1 oktober 1992 att upphäva § 13 i stadgarna för Stiftelsen Åmåls Industribyggnader. Paragrafen innehöll en bestämmelse om att stiftelsen inte utan kommunfullmäktiges medgivande fick förvärva fastighet, uppföra ny industribyggnad eller avhända sig stiftelsen tillhörig fastighet. - Tomas L. överklagade och yrkade att kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas. Han anförde att beslutet stred mot 3 kap. 17 § första stycket punkt 3 i kommunallagen. - Kommunfullmäktige ansåg att överklagandet skulle avslås samt anförde bl.a. följande. Ändringen innebar att stiftelsens beslut om byggande samt köp av och försäljning av industrifastigheter inte längre behövde godkännas av kommunfullmäktige innan beslutet kunde realiseras. Tomas L. hade som grund för besvären åberopat att ändringsbeslutet skulle strida mot 3 kap. 17 § 3 i kommunallagen och att stiftelsen sålunda skulle vara lagligen skyldig att inhämta kommunfullmäktiges yttrande innan beslut om byggnation och försäljning togs. Kommunen bestred Tomas L:s besvär. Andemeningen med aktuell punkt i 3 kap. 17 § första stycket kommunallagen var att fullmäktiges yttrande skulle inhämtas i frågor rörande exempelvis ändring av bolagsordning och stadgar, ändring av aktiekapital, sammanläggning av stiftelser, förvärv av aktier eller sålunda i frågor av principiell beskaffenhet. Däremot inte frågor som rörde den löpande verksamheten till vilken uppförande av industribyggnad i förevarande fall måste räknas. En motsatt uppfattning skulle för exempelvis kommunala bostadsstiftelser kunna leda till utomordentligt negativa konsekvenser. -Kammarrätten i Göteborg (1994-01-20, Kärrström, Thorell, Jönsson): Enligt 3 kap. 17 § första stycket 3 kommunallagen (1991:900) skall kommunfullmäktige innan kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag se till att fullmäktige får yttra sig innan det fattas sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detsamma gäller enligt tredje stycket när kommunen ensam bildar en stiftelse. En bestämmelse av denna innebörd måste enligt kammarrättens mening, för att tillgodose kravet i det nämnda lagrummet, vara införd i stiftelsens stadgar. - Genom det nu överklagade beslutet har fullmäktige emellertid avhänt sig hela den möjlighet till inflytande över stiftelsen som bestämmelsen i 3 kap. 17 § första stycket 3 nämnda lag är avsedd att tillgodose. Stiftelsen har härigenom fått ett vidare bemyndigande än kommunallagen tillåter. Beslutet strider därmed mot 10 kap. 8 § första stycket 4 kommunallagen och skall därför upphävas. - Kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut. - Åmåls kommun yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas. Kommunen anförde bl.a. följande. Kommunfullmäktiges beslut innebar ett upphävande av § 13 i stadgarna för av kommunen helägda Stiftelsen Åmåls Industribyggnader. Stadgeändringen innebar inte att fullmäktige avhänt sig den möjlighet till inflytande över en kommunal stiftelse som tillgodoses i 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900). En kommunal stiftelse var oavsett vad som stod i dess stadgar skyldig att följa kommunallagen. - Tomas L. avstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1995-11-22, Wahlgren, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900) skall kommunfullmäktige se till att fullmäktige får yttra sig innan sådant beslut fattas i kommunal stiftelses verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Motsvarande bestämmelse avseende kommunala stiftelser fanns inte i kommunallagen (1977:179). Kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 januari 1992. Enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen skall föreskrifterna i bl.a. 3 kap. 17 § i lagen från och med den 1 januari 1993 tillämpas också på sådana företag till vilka en kommun eller ett landsting har överlämnat en angelägenhet före lagens ikraftträdande. - Kommunfullmäktiges överklagade beslut avsåg en stadgeändring i en kommunal fastighetsstiftelse. Beslutet fattades redan den 1 oktober 1992. Föreskrifterna i 3 kap. 17 § kommunallagen var således till följd av ovannämnda övergångsbestämmelse inte tillämpliga när fullmäktige fattade sitt beslut om stadgeändringen. De nya bestämmelserna kan därför inte föranleda att beslutet upphävs. Frågan hur bestämmelserna i 3 kap. 17 § kommunallagen skall tillämpas på den aktuella stiftelsen från den 1 januari 1993 kan inte prövas i detta mål. Mot bakgrund av det anförda och då någon annan omständighet inte anförts till grund för talan mot det överklagade beslutet skall Åmåls kommuns yrkande bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer kommunfullmäktiges överklagade beslut. (fd I 1995-10-31, G. Mattsson)

*REGI

*INST