RÅ 1995 not 360

Handläggning och besvärsordning (personakt avseende angivna tjänstemän förvarades inte hos kammarrätt)

Not 360. Överklagande av Hans E. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Makarna Hans och Margareta E. hemställde i skrift den 6 juli 1995 till Kammarrätten i Jönköping i mål 476-1995 om "kopia på tjänstemännen Bengt Hellströms, Sten Wahlqvists personalakt". -Kammarrätten i Jönköping (1995-07-10, tjg. presidenten Stahre): De handlingar som makarna E. begärt att få ta del av förvaras inte hos kammarrätten. Framställningen kan därför inte villfaras. - Kammarrätten avslår framställningen. - Hans E. vidhöll sin talan. - Regeringsrätten (1995-11-23, Björne, Dahlman, von Bahr, Lavin) fastställde kammarrättens beslut. (fd II 1995-10-31, Waas)

*REGI

*INST