RÅ 1995 not 361

Kammarrätts desertionsbeslut upphävdes eftersom beslutet grundats på felaktig registrering av överklagandet

Not 361. Överklagande av Erik Ö. ang. avvisande av talan. - Erik Ö. överklagade ett av Socialnämnden i Örnsköldsvik den 17 augusti 1994, § 119, fattat beslut i en skrivelse som inkom till Länsstyrelsen i Västernorrlands län den 13 september 1994. Länsrätten överlämnade, i enlighet med 7 § tredje stycket andra-tredje meningen förvaltningsprocesslagen, överklagandet till socialnämnden, där det inregistrerades den 14 september 1994. Sedan länsrätten prövat överklagandet enligt 6 § socialtjänstlagen beslutade rätten att överlämna ärendet till kammarrätten för laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen. -Kammarrätten i Sundsvall (1995-03-29, Ejvinson, Tärnvik, Forsberg): Laglighetsprövning av kommunala beslut sker efter överklagande till kammarrätt. Klagomålen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Om klagomålen före klagotidens utgång har kommit in till kommunen i stället för till kammarrätten, skall överklagandet ändå prövas. - I förevarande ärende anslogs överklagade beslutet på kommunens anslagstavla den 23 augusti 1994. Sista dag för anförande av överklagande var därför den 13 september 1994. Eftersom Erik Ö:s överklagande inte kommit in till socialnämnden (kommunen) eller kammarrätten inom angiven tid, är talan för sent väckt och skall överklagandet avvisas. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Erik Ö. yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut. Han åberopade ett intyg utfärdat den 10 april 1995 av socialchefen i Örnsköldsviks kommun. Av intyget framgick att Erik Ö:s skrivelse med överklagande av socialnämndens beslut den 17 augusti 1994, § 119, hade inlämnats till socialkontoret någon gång mellan den 9 och 12 september 1994. Skrivelsen hade dock av misstag inte blivit diarieförd utan skickades omedelbart med post till Länsrätten i Västernorrlands län, där skrivelsen instämplades den 13 september 1994. Länsrätten hade återsänt skrivelsen till socialkontoret för bl.a. omprövning samma dag och skrivelsen hade instämplats hos socialkontoret den 14 september 1994. - Regeringsrätten (1995-11-23, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 10 kap. 6 § första stycket kommunallagen (1991:900) skall ett klagomål ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Av 7 § samma kapitel framgår att om klagomålen före klagotidens utgång har kommit in till kommunen i stället för till kammarrätten överklagandet ändå skall prövas. - Socialnämndens beslut anslogs på kommunens anslagstavla den 23 augusti 1994. Det i målet åberopade intyget från socialchefen i Örnsköldsviks kommun ger vid handen att Erik Ö:s överklagande av beslutet kom in till kommunen mellan den 9 och 12 september 1994 och således inom den för laglighetsprövning enligt kommunallagen föreskrivna tiden. Kammarrätten skall därför pröva överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för behandling. (fd III 1995-10-19, Sundin). (Anm. Samma dag avgjordes med samma motivering och utgång ett överklagande av Tore N.)

*REGI

*INST