RÅ 1995 not 39

Överklagande av Ulf W. ang. avvisande av talan

Not 39. Överklagande av Ulf W. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm beslöt i dom den 8 juni 1994 att inte bifalla Ulf W:s besvär i fråga om tillstånd att anordna vattentoalett. Kammarrätten tillämpade vid delgivning av domen bestämmelsen i 3 a § delgivningslagen (1970:428) om förenklad delgivning. Ulf W. överklagade domen. I beslut den 5 augusti 1994 avvisade kammarrätten överklagandet, eftersom det kommit in två dagar för sent. - Ulf W. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att domen tillställts honom med vanlig post (utan mottagningsbevis) och varit honom tillhanda först den 8 juli 1994 eftersom han befunnit sig på semester på annan ort. -Regeringsrätten (1995-02-10, Tottie, Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 a § delgivningslagen får, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). Förenklad delgivning förutsätter att den sökte i förväg fått underrättelse om att detta delgivningssätt kan komma att användas. Delgivning skall enligt 19 § tredje stycket anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. - Ulf W., som av kammarrätten tidigare underrättats om att förenklad delgivning kunde komma att användas, har inte visat att det är osannolikt att domen kommit fram till hans senast kända adress före tvåveckorstidens utgång från det meddelande skickats till honom om att domen sänts ut. Besvären kan inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 1995-01-31, Perttu)

*REGI

*INST