RÅ 1995 not 400

Överklagande av Christoph A. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 14 juni 1995 dom i mål angående rätt att ta del av allmän handling

Not 400. Överklagande av Christoph A. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 14 juni 1995 dom i mål angående rätt att ta del av allmän handling. - Christoph A. överklagade domen i en skrivelse som kom in till kammarrätten den 18 augusti 1995. Han anförde att han inte hade kunnat ta del av kammarrättens dom förrän den 11 augusti 1995 på grund av semestrar och längre utlandsreportage i sin tjänst hos Europa Reporter AB. -Kammarrätten i Stockholm (1995-08-29, Regner, Lagebrant Toren, Wahlman) avvisade överklagandet med följande motivering: Enligt 7 § första stycket förvaltningsprocesslagen och den meddelade besvärshänvisningen skulle överklagandet till Regeringsrätten ha lämnats in till kammarrätten inom tre veckor från den dag klaganden fick del av kammarrättens avgörande. Förenklad delgivning har skett enligt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Delgivning skall anses ha skett när två veckor förflutit från det att meddelande skickats med post. Sådant meddelande skickades den 19 juni 1995. Delgivning har alltså skett den 3 juli 1995. Överklagandet skulle ha kommit in senast den 24 juli 1995 men kom in först den 18 augusti 1995 och således ej inom föreskriven tid. Det framstår inte med hänsyn till omständigheterna som osannolikt att domen kommit fram till Christoph A:s senast kända adress inom tvåveckorsperioden från det meddelande skickats till honom om att domen sänts ut. Överklagandet skall således avvisas såsom för sent inkommet. - I Regeringsrätten yrkade Christoph A. att avvisningsbeslutet skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Systemet med förenklad delgivning byggde i praktiken på en friktionsfri postgång: ingen felsortering hos posten, snabb eftersändning från företag som fått post felaktigt osv. Systemet byggde också på att den klagande parten måste ha en mycket noggrann kontroll på inkommande post under den period då kammarrätten kunde antas svara. För små företag som Europa Reporter AB var detta inte alltid lätt att organisera, särskilt inte under sommaren med semestrar, ledigheter och tjänsteresor. Det var orimligt att begära att någon inom företaget skulle stanna hemma från semester, inställa längre tjänsteresor eller organisera särskild bevakning av posten på grund av ett brev från rätten. Istället vore det rimligt om rätten, åtminstone under sommarperioden, hade använt sig av ett normalt delgivningsförfarande. - Regeringsrätten (1995-12-19, Björne, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bestämmelser om s.k. förenklad delgivning finns i 3 a § delgivningslagen (1970:428). Under de förutsättningar som anges i paragrafen får delgivning med den som är part ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. I 19 § tredje stycket delgivningslagen sägs att delgivning skall anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. - Av handlingarna framgår inte annat än att kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Av anteckningar på kammarrättens dagboksblad framgår att rättens dom den 14 juni 1995 sändes till Christoph A. den 15 juni 1995 samt att meddelande härom skickats till honom den 19 juni 1995. Någon omständighet som gör det osannolikt att domen inom tvåveckorsperioden kommit fram till Christoph A. under hans i målet uppgivna adress har inte visats föreligga. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall beslutet vid sådant förhållande anses ha delgetts Christoph A. den 3 juli 1995. Överklagandet av domen kom således in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 1995-12-05, Liljeros)

*REGI

*INST