RÅ 1995 not 406

Fråga huruvida visst företag kunde betraktas som investmentföretag i skattehänseende / Innebörden av begreppet investmentföretag (företag som ägde och förvaltade såväl börsnoterade värdepapper som aktier i rörelsedrivande dotterbolag)

Not 406. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav X AB bl.a. följande. Bolaget, vars verksamhet uteslutande avsåg förvaltning av värdepapper, ansåg sig ha ställning som investmentföretag enligt 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Värdepappersinnehavet utgjordes av dels en välfördelad värdepappersportfölj, dels aktier i tre dotterbolag som var moderbolag i rörelsedrivande koncerner i tre skilda branscher. Börsportföljen motsvarade betydligt mer än hälften av värdet av det totala värdepappersinnehavet. Bolaget övervägde emellertid förändringar som skulle innebära att börsportföljen minskade och verksamheten i dotterbolagskoncernerna utvidgades. Bolaget önskade genom förhandsbesked få klarlagt huruvida det skulle behålla sin ställning som investmentföretag om värdet av börsportföljen i framtiden uppgick till a) 45 procent eller b) 30 procent av värdet av det totala värdepappersinnehavet. -Skatterättsnämnden (1995-06-21, Sandström, Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Melz, Nord, Virin): Förhandsbesked. Med de förutsättningar som gäller i ärendet upphör X AB att vara ett investmentföretag om värdet av det börsnoterade innehavet nedbringas till 30 procent av värdet av det totala värdepappersinnehavet medan X AB däremot alltjämt kommer att vara ett investmentföretag om värdet av det börsnoterade innehavet nedbringas till 45 procent av värdet av det totala värdepappersinnehavet. - Motivering. Av handlingarna framgår bl.a. följande. X AB har en börsportfölj och tre rörelsedrivande dotterbolagskoncerner. Börsportföljen svarar för mer än hälften av värdet av hela värdepappersinnehavet. X AB överväger att minska sin börsportfölj och att expandera verksamheten i dotterbolagen. Börsportföljen kommer liksom tidigare att vara koncentrerad till 8-12 innehav i olika branscher. - Enligt förutsättningarna är X AB för närvarande ett investmentföretag enligt SIL. Med investmentföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening "som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjud aktie- eller andelsägare riskfördelning och vari ett stort antal fysiska personer äger aktier eller andelar" Frågan i ärendet är om X AB behåller sin status som investmentföretag om värdet av börsportföljen i förhållande till värdet av hela värdepappersinnehavet nedbringas till 30 procent resp. 45 procent. - Nämnden gör följande bedömning. De tre dotterbolagen är verksamma i skilda branscher. Innehavet av dotterbolags aktier får i det hänseendet anses erbjuda riskfördelning. Därutöver krävs emellertid att värdepappersinnehavet är välfördelat. I det alternativ där börsportföljens andel nedbringas till endast 30 procent kommer dotterbolagen att väga så tungt - två av dotterbolagen kommer vid oförändrade inbördes värderelationer att svara för mer än hälften av värdet av hela värdepappersinnehavet - att kravet på att värdepappersinnehavet skall vara välfördelat inte kan anses uppfyllt. X AB kommer därför i det alternativet inte längre att vara ett investmentföretag. I det andra alternativet - det där börsportföljens andel är 45 procent - får kravet däremot anses uppfyllt. - I överklagande yrkade bolaget att det skulle förklaras utgöra ett investmentföretag även om värdet av börsportföljen nedbringades till 30 procent av värdet av det totala värdepappersinnehavet. - Regeringsrätten (1995-12-21, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold) fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd III 1995-11-15, Laestander)

*REGI

*INST