RÅ 1995 not 50

Avvisande av för sent inkomna besvär, bifall (byggnadsmål)

Not 50. Överklagande av Eskil J. ang. beslut om avvisande av talan. -Länsstyrelsen i Skaraborgs län (1993-10-08) avslog Eskil J:s överklagande av Byggnadsnämndens i Tibro kommun beslut den 11 maj 1993 med hänvisning till att överklagandet inkommit för sent. - Kammarrätten i Jönköping (1994-08-08, Blänning, Severin, Halldin): ej ändring. - Eskil J. yrkade att få ställa upp båtskjulet enligt tidigare insänd ritning. Han anförde att han överklagat byggnadsnämndens beslut den 11 maj 1993 genom en den 2 juni 1993 översänd skrivelse. - Regeringsrätten (1995-02-17, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Eskil J. redan i en den 2 juni 1993 daterad skrivelse, som inkom till Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 7 juni 1993 och där diariefördes i ärende nr 204-5655-93, överklagade Byggnadsnämndens i Tibro kommun beslut den 11 maj 1993, § 30, att avslå hans ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd. Skrivelsen beaktades inte vid länsstyrelsens och kammarrättens handläggning av det nu aktuella ärendet. - Med hänsyn till det anförda skall kammarrättens och länsstyrelsens avvisningsbeslut upphävas och målet visas åter till länsstyrelsen för prövning av Eskil J:s överklagande av byggnadsnämndens beslut den 11 maj 1993. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och länsstyrelsens beslut, i vad det avser talan mot byggnadsnämndens beslut den 11 maj 1993, samt visar målet åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. (fd III 1995-01-24, G. Mattsson)

*REGI

*INST