RÅ 1995 not 51

Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt, återförvisning / Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål om trafiktillstånd, återförvisning

Not 51. Överklagande av Dennis & Bert Nilssons Bil & Busstrafik Handelsbolag ang. återkallelse av tillstånd till beställningstrafik med buss och tillstånd till biluthyrning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1993-05-05, Palmgren) återkallade handelsbolagets tillstånd till dels beställningstrafik med buss och dels biluthyrning. Som skäl för beslutet anfördes bl.a. att bolagsmännen inte inbetalt förfallna skatter och allmänna avgifter samt att den ene bolagsmannen fällts till ansvar för brott mot trafikbrottslagen och olaga yrkesmässig trafik. - Handelsbolaget överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att tillstånden inte skulle återkallas och att varning inte heller skulle meddelas. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-23, Lindgren, Börjesson, Lindblom): Av utredningen i målet framgår att såväl bolaget som bolagsmännen under den relativt korta tid som tillstånden innehafts vid upprepade tillfällen blivit restförda för obetalda skatter och avgifter till sammantaget betydande belopp. Den reglering av skulderna som bolaget nu åberopar har kommit till stånd först efter det att länsstyrelsen har ifrågasatt återkallelse av tillstånden. Även med beaktande av vad bolaget anfört om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna finner kammarrätten att bolaget åsidosatt sina skyldigheter mot det allmänna i sådan omfattning att bolagets lämplighet att fortsätta verksamheten starkt kan ifrågasättas. - De lagöverträdelser som Dennis N. gjort sig skyldig till måste betraktas som en mycket allvarlig belastning i sammanhanget. Kammarrätten finner vid en samlad bedömning att länsstyrelsen haft grund för sitt beslut att återkalla bolagets tillstånd. Vad bolaget anfört och vad som i övrigt förekommit i kammarrätten utgör inte tillräckliga skäl för att ändra länsstyrelsens beslut. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade handelsbolaget i första hand att Regeringsrätten skulle förordna att av länsstyrelsen påtalade anmärkningar inte skulle föranleda någon myndighetsåtgärd. I andra hand yrkade bolaget att sådan åtgärd skulle inskränkas till varning. Som grund för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Sedan samtliga skatter erlagts anförde länsstyrelsen i yttrande till kammarrätten att skäl förelåg att bolaget skulle meddelas allenast varning i stället för återkallelse. Det oaktat fastställde kammarrätten det av länsstyrelsen tidigare meddelade beslutet om återkallelse av lämnade tillstånd. Bolaget begärde - med hänsyn till målets betydelse för såväl bolaget som bolagsmännen - att muntlig förhandling skulle hållas i kammarrätten. Denna begäran avslogs av kammarrätten i särskilt beslut. Det förhållandet att bolaget vägrats muntlig förhandling är av sådan art att domen måste anses vara baserad på grovt förbiseende eller grovt misstag. Detta i synnerhet som kammarrätten inte på något sätt i domskälen värderat länsstyrelsens i målet ändrade yrkande eller inställning till frågan om återkallelse. - Regeringsrätten (1995-02-20, Björne, Sjöberg, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 9 § förvaltningsprocesslagen framgår att muntlig förhandling beträffande viss fråga får ingå i måls handläggning i förvaltningsdomstol när det kan antas vara till fördel för utredningen eller för att främja ett snabbt avgörande. Enligt lagrummets tredje stycke skall i kammarrätt och länsrätt muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. - Kammarrätten har genom beslut i protokoll den 19 augusti 1993 funnit muntlig förhandling obehövlig. - Regeringsrätten finner med hänsyn till vad som upplysts i målet att en muntlig förhandling i kammarrätten inte kan anses ha varit obehövlig. På grund härav och då särskilda skäl mot en sådan förhandling inte föreligger hade kammarrätten bort bifalla bolagets begäran om muntlig förhandling. Målet bör därför återförvisas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och återförvisar målet till Kammarrätten i Stockholm för ny behandling. (fd II 1995-01-31, Hartzell)

*REGI

*INST